Chatový poriadok

 Vážení hostia, pred samotnou objednávkou si, prosím pozorne prečítajte ubytovací poriadok. Ďakujeme za pochopenie.Vážení hostia, pred samotnou objednávkou si, prosím pozorne prečítajte ubytovací poriadok. Ďakujeme za pochopenie.

 

1. Príchod na pobyt je od 13.00 hodine presne v deň vopred dohodnutý medzi prenajímateľom a objednávateľom pobytu. Počet ubytovaných musí zodpovedať počtu osôb uvedených na rezervačnom formulári.

2. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri a exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.

3. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.

4. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu.

5. V objekte platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry (lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,) zákaz vnášania športových potrieb do izieb (lyže, bicykle a pod.,) a zákaz pohybu v objekte v športovej obuvi. Hosťom odporúčame priniesť si vhodné prezuvky.

6. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.

7. Hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).

8. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu.

9. V objekte platí PRÍSNY ZÁKAZ premiestňovať zariadenie (postele, nábytok…), robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania audio-video zariadení) a vstupovať do kotolne. Zakazuje sa manipulácia s práčkou, sušičkami, snežným skútrom, štvorkolkou a pieskovou filtráciou.

10. Ubytovaným hosťom je poskytnutá posteľná bielizeň, ktorú z hygienických dôvodov žiadame návštevníkov, aby používali.

11. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (terasa objektu, balkón, sedenie pri ohnisku v exteriéri), kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení. Ohorky nezahadzujte do prírody!

12. Hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod – 6.00 hod.

13. Pred odchodom z objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok.

14. V interiéry chaty a jej exteriéry je prísny zákaz užívania omamných látok a drog.

15. Jedlo a nápoje nie je povolené nosiť do spální chaty na poschodí.

16. Ukončenie pobytu je najneskôr do 11.00 hod., pričom je objekt kontrolovaný majiteľom hodinu pred odchodom návštevníkov. Prosíme objekt zanechať čistý, riady umyté a odpadky pripravené na vyhodenie. Prenajímateľ si vyhradzuje právo v prípade silného znečistenia objektu (blato, zvratky a pod.) ponechať časť zábezpeky (depozitu) alebo aj jej plnú sumu v závislosti od poškodenia alebo znečistenia objektu.

17. Vrátenie vratnej kaucie za nájom chaty Kamien, ktorá je vo výške 200€ bude uskutočnené do 48 hodín od vašeho odovzdania chaty v prípade nepoškodenia majetku a neporušovanie chatového poriadku. Toto právo si uplatňujeme z dôvodu možných zistení poškodení majetku pri dôkladnom vyčistení chaty po návštevníkoch.

18. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie týchto podmienok dáva právny nárok majiteľovi objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internetovej stránke https://chatakamien.sk/chatovy-poriadok/ a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na ich neplnenie.

V Martine, dňa 01.12.2020

Pavol Kamien – STAVBY KAMIEN